Nov Oct Nov 2017 Nov Dec
P O T C P S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 06/01/2017

Informācija par nodokļu jomas normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, kas stājās spēkā no 2017. gada 1. janvāra

Neapliekamais minimums

Minimālais mēneša neapliekamais minimums 2017.gadam – 60 eiro.

2017.gadā maksimālais gada neapliekamais minimums ir 1380 eiro gadā jeb 115 eiro mēnesī, gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu ir 4800 eiro gadā jeb 400 eiro mēnesī, gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu ir 13 200 eiro gadā jeb 1100 eiro mēnesī.

Atvieglojums par apgādībā esošām personām

Paplašināts personu loks, par kurām maksātājs ir tiesīgs piemērot nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošām personām. Turpmāk nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu tiks attiecināts arī  uz nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kurš saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti, ja  nestrādājošais laulātais nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumu vai valsts pensiju

Neapliekamie ienākumi

Turpmāk ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiks apliktas:

 1. stipendijas līdz 280 euro mēnesī, ko izglītojamam darba vidē balstītu mācību ietvaros izmaksā komersants, iestāde, biedrība, nodibinājums, fiziska persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī individuālais uzņēmums, tajā skaitā zemnieku vai zvejnieku saimniecība, un citi saimnieciskās darbības veicēji;
 2. stipendijas, kuras izmaksātas studējošajam, kas apgūst medicīniskās izglītības programmu, izglītības programmas apguves veicināšanai, un kuras izmaksā no ārstniecības iestādes līdzekļiem.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli netiks aplikta arī palīdzība naudā, kas saņemta no sabiedriskā labuma organizācijas, lai nodrošinātu slimnieka un tā pavadošās personas pārvietošanos līdz ārstniecības iestādei.

No maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, turpmāk tiks izslēgti darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie darbinieka ēdināšanas izdevumi, ja netiks pārsniegti 480 euro gadā (vidēji 40 euro mēnesī) un darba devējs izpildīs šādus nosacījumus:

1) darba devēja apmaksātie darba koplīgumā noteiktie visu darbinieku ēdināšanas izdevumi nepārsniedz piecus procentus no darba devēja gada kopējā bruto algu fonda;

2) darba devējs nodarbina vismaz sešus darbiniekus;

3) darba devējam pirmstaksācijas gada 15.decembrī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā esošo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4) darba devējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas nolēmumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, pēdējo divu taksācijas gadu laikā nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kurš izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, ja nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesniegtas ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu,

c) darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšana, ja šā nelaimes gadījuma rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies nāve;

5) darba devējs ir veicis saimniecisko darbību vismaz vienu pilnu kalendāra gadu pirms taksācijas gada, kurā uzsāk atbrīvojuma piemērošanu attiecībā uz darbiniekiem;

6) darba devējam nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas netiek likvidēts.

Minētais iedzīvotāju ienākuma nodokļa  atbrīvojums  netiek piemērots darba devējam, kas ir valsts,  pašvaldības, publiskas personas vai publiski privātā kapitālsabiedrība.

Nodokļa likme

 • 23% ienākumam no algota darba un ienākumam no saimnieciskās darbības, kā arī citiem ienākuma veidiem, ja tiem likumā nav noteikta cita nodokļa likme
 • 15% ienākumam no kapitāla pieauguma
 • 10% ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums
 • 10% ienākumam no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids
 • 10% ienākumam no metāllūžņu pārdošanas
 • 10% ienākumam no īpašuma ( piemēram, nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, kustamās mantas iznomāšanas), ja maksātājs nepiemēro saimnieciskās darbības izdevumus (atļauts atskaitīt tikai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo nekustamo īpašumu)
 • 2% nerezidenta ienākumam no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.9 pantam, izņemot ienākumu no finanšu instrumentu atsavināšanas, kuru apgrozību regulē Finanšu instrumentu tirgus likums, ieturot nodokli izmaksas vietā
 • 22% papildu likme ienākumam pielīdzināmam aizdevumam, ja maksātājs, kas guvis šo ienākumu aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis.

Nodokļa maksātāji

 • fiziskās personas - iekšzemes nodokļu maksātāji jeb rezidenti
 • fiziskās personas - ārvalsts nodokļu maksātāji jeb nerezidenti
 • fiziskās personas - individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki par sava uzņēmumu (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) ienākumiem, kuri nav aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli
 •  mikrouzņēmuma īpašnieki atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam

Taksācijas periods

Taksācijas periods ir kalendārais gads.

Nodokļa objekts

Fiziska persona - rezidents:

 1. ienākumi, kas gūti uz darba attiecību pamata
 2. ienākumi no individuālā darba, uzņēmuma līguma, komercaģenta un māklera darbības
 3. ienākumi no individuālā uzņēmuma, arī no zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un ienākumi no individuālā komersanta darbības
 4. ienākumi no nekustamā īpašuma (ēku, ēku daļu, dzīvokļu, zemes) iznomāšanas vai izīrēšanas
 5. ienākumi no lietas (zemes, telpas) nodošanas tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam
 6. ienākumi no kustamās mantas iznomāšanas
 7. ienākumi no intelektuālā īpašuma un tiesībām uz to, kā arī no tiesībām izmantot tiesības uz intelektuālo īpašumu
 8. no fiziskajām personām, uzņēmējsabiedrībām, uzņēmumiem (iestādēm, organizācijām) saņemtie dāvinājumi
 9. pensijas neatkarīgi no to izmaksas avota, kā arī pensijām pielīdzināms ienākums
 10. ienākumi no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids
 11. ienākums no kapitāla (dividendes, procentu ienākumi un tiem pielīdzināmie ienākumi, arī ar procentu ienākumu saistītie ienākumi, nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums u.c.)
 12. ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas
 13. ienākums no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu
 14. nekustamā īpašuma vērtības pieaugums vai tā daļa, kura iegūta, beidzoties nomas līgumam, un kuru nodrošināja iznomātajā īpašumā nomnieka veiktie rekonstrukcijas, restaurācijas, renovācijas, uzlabošanas vai citi kapitālie ieguldījumi, ja minēto pieaugumu vai tā daļu maksātājs nav kompensējis nomniekam
 15. summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai
 16. pārpalikuma daļa, kuru saņem normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs, atbilstoši viņa izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam
 17. ienākums no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības sadalītās peļņas
 18. iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums neatkarīgi no tā, kas fiziskās personas labā saņem šo ienākumu
 19. ienākumi no metāllūžņu pārdošanas
 20. ienākums no līdzdalības zemu nodokļu un beznodokļu valstu vai teritoriju sabiedrībās, trastos vai citos juridiskos veidojumos. Ar nodokli ir aplikts uz maksātāju attiecināmais ārvalstu sabiedrības ienākums, ja maksātāja līdzdalība ārvalstu sabiedrībā ir būtiska - 25% un vairāk,- neatkarīgi no tā, ka šis ienākums nav ticis sadalīts dividendēs (ja aplikto ienākumu sadalīs dividendēs, nodoklis dividendēm otrreiz netiek uzlikts)
 21. uzņēmumu izsniegtie skaidrās vai bezskaidrās naudas avansi ir pielīdzināmi algota darba ienākumam, ja par tiem nav veikti norēķini 90 dienu laikā pēc komandējuma vai darba brauciena beigām, bet pārējos gadījumos – 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas brīža
 22. ienākums, kas veidojams no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši fondēto pensiju likumam), kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām
 23. ienākumam pielīdzināmi aizdevumi
 24. samazinātu aizdevumu procentu maksājumu radītais ienākums
 25. citi ienākumi

Fiziska persona - nerezidents:

 1. ienākums no algota darba
 2. ienākums no profesionālās darbības
 3. ienākums no mākslinieku, sportistu vai treneru profesionālās darbības Latvijas Republikā
 4. ienākums no pienākumu pildīšanas Latvijas Republikā reģistrētas uzņēmējsabiedrības padomē vai valdē
 5. ienākums no Latvijas Republikā reģistrētas personālsabiedrības
 6. ienākums no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma izmantošanas, ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas Latvijas Republikā
 7. personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ienākums no lauksaimnieciskās ražošanas
 8. ienākums no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids, samaksa par intelektuālo īpašumu
 9. pensijas, kas izmaksātas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī pensijām pielīdzināms ienākums
 10. ienākums no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākums, izņemot ienākumu no finanšu instrumentu atsavināšanas, kuru apgrozību regulē Finanšu instrumentu tirgus likums
 11. dividendes
 12. procentu ienākums un tam pielīdzināms ienākums, arī ar procentu ienākumu saistīts ienākums, izņemot:
  • procentu ienākumu no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību vērtspapīriem;
  •  procentu ienākumu, procentiem pielīdzināmo ienākumu, arī ar procentu ienākumu saistīto ienākumu no publiskā apgrozībā esošiem finanšu instrumentiem. 
 13. ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas
 14. ienākums no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu
 15. papildpensijas kapitāls, kas veidojies no darba devēja veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem
 16. ienākums no metāllūžņu pārdošanas
 17. nekustamā īpašuma vērtības pieaugums vai tā daļa, kura iegūta, beidzoties nomas līgumam, un kuru nodrošināja iznomātajā īpašumā nomnieka veiktie rekonstrukcijas, restaurācijas, renovācijas, uzlabošanas vai citi kapitālie ieguldījumi, ja minēto pieaugumu vai tā daļu maksātājs nav kompensējis nomniekam
 18. pārpalikuma daļa, kuru saņem normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai atbilstošas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs, atbilstoši viņa izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam
 19. ienākums no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības sadalītās peļņas
 20. iznomāta personāla ienākums vai tam pielīdzināts ienākums neatkarīgi no tā, kas fiziskās personas labā saņem šo ienākumu
 21. uzņēmumu izsniegtie skaidrās vai bezskaidrās naudas avansi ir pielīdzināmi algota darba ienākumam, ja par tiem nav veikti norēķini 90 dienu laikā pēc komandējuma vai darba brauciena beigām, bet pārējos gadījumos – 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas brīža
 22. ienākums, kas veidojams no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem (ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu atbilstoši fondēto pensiju likumam), kas veidojas no apdrošinātāja piešķirtajām gratifikācijām
 23. ienākumam pielīdzināmi aizdevumi
 24. samazinātu aizdevumu procentu maksājumu radītais ienākums

Neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi

Attaisnotie izdevumi

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
 • apdrošināšanas prēmiju maksājumi, kas atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu) izdarīti apdrošināšanas sabiedrībai, kura nodibināta un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētai apdrošināšanas sabiedrībai un iemaksas privātajos pensiju fondos, kuri izveidoti saskaņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem", vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētos privātajos pensiju fondos, kopā nepārsniedzot 10% no personas bruto darba samaksas
 • 215 eiro gadā par izdevumiem izglītības  iegūšanai un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas izdevumiem
 • izdevumi plānotajām operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem
 • summa, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodota budžeta iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, ja šī konvencija ir stājusies spēkā, reģistrētai nevalstiskai organizācijai, kura darbojas Latvijas sabiedriskā labuma organizācijas nosacījumiem pielīdzināmā statusā saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts normatīvajiem aktiem, ievērojot likumā noteikto ierobežojumu – nepārsniedzot 20% no maksātāja gada apliekamā ienākuma
 • summas, kas atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumam ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai un kas kopā taksācijas gada laikā nepārsniedz 215 eiro
 • solidaritātes nodoklis par darbiniekiem

Ziedojumu vai dāvinājumu summas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi, iemaksas privātajos pensiju fondos, kā arī summas, kas atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumam ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma.

Ja maksātājs - pensiju plāna dalībnieks - taksācijas gadā veiks iemaksas privātajā pensiju fonda pensiju plānā un iekļaus tās taksācijas gada attaisnotajos izdevumos, bet taksācijas gada vai pēctaksācijas gada laikā arī veiks izmaksas no pensiju plāna, maksātāja apliekamais ienākums būs palielināms šādi:

1) ja pensiju plāna dalībnieks taksācijas gadā uzsāk dalību pensiju plānā un ir veicis iemaksas pensiju plānā pirmoreiz vai ja pensiju plāna dalībniekam pirms pirmstaksācijas gada 31.decembrī nav uzkrāts papildpensijas kapitāls un viņš nav veicis iemaksas pensiju plānā pirmstaksācijas gadā, — palielina pēctaksācijas gada apliekamo ienākumu par taksācijas un pēctaksācijas gada laikā no privātā pensiju fonda veikto izmaksu summas un pirmstaksācijas gada 31.decembrī uzkrāto pensiju kapitāla starpību;

2) pārējos gadījumos — palielina pēctaksācijas gada apliekamo ienākumu par pēctaksācijas gada laikā no privātā pensiju fonda veikto izmaksu un pirmstaksācijas gada 31.decembrī uzkrātā pensiju kapitāla starpību.

Minēto normu nepiemēro pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā vai tad, ja pensiju plāna dalībnieks ir pirmās grupas invalīds uz mūžu vai par tādu tiek atzīts taksācijas vai pēctaksācijas gada laikā.

Speciālie nodokļu režīmi

 • Patentmaksas apmērs atkarībā no saimnieciskās darbības jomas, par kurām maksātājs var veikt patentmaksu, ir no 43 līdz 100  eiro mēnesī
 • Samazinātās patentmaksas apmērs ir 17 eiro gadā (9 eiro pusgadā). Samazināto patentmaksu ir tiesības maksāt, ja izpildīti likumā noteiktie kritēriji (maksātājam ir piešķirta vecuma pensija, tā saimnieciskās darbības ieņēmumi pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 3 000 eiro, tas nav algas nodokļa maksātājs u.c.).

Būtiski: 

Maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, vienlaikus nevar būt:

 1. saimnieciskās darbības veicējs, kas saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar šā likuma 11. (izņemot šā likuma 11. panta divpadsmito daļu) vai 11.1 pantu;
 2. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;
 3. pakalpojumu sniedzējs saimnieciskās darbības veicējam (arī komersantam) viņa saimnieciskās darbības ietvaros, ja saimnieciskās darbības veicējs (arī komersants) darbojas tajā pašā saimnieciskās darbības jomā, par kuru patentmaksas maksātājs maksā patentmaksu.

Citas izmaiņas

Ja taksācijas gada laikā aprēķinātais kapitāla pieaugums no viena kapitāla aktīva atsavināšanas ir negatīvs, bet no cita kapitāla aktīva atsavināšanas - pozitīvs un taksācijas gada laikā netiek aprēķināts kapitāla pieaugums vai tā summa ir negatīva, maksātājam, nav jāsamaksā nodokļa summa no pozitīvā kapitāla pieauguma, kā arī nokavējuma nauda un soda nauda atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajam apmēram.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Nov Oct Nov 2017 Nov Dec
P O T C P S Sv
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu