Jan Dec 2018 Jan Feb
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Kam jāreģistrējas VID 25/03/2013

Personas, kurām obligāti jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā:

 

Personas

Reģistrēšanās nosacījumi

Reģistrēšanās brīdis

 • Fiziskā persona
 • Juridiskā persona
 • Personālsabiedrības
 • Personu grupas pilnvarotā persona

*Ja ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 50 000 eiro (neiekļaujot šajā summā personas piegādāto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtību, ja persona šādu piegādi veic vienu reizi 12 mēnešu laikā).

Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 50 000 eiro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.

 • Juridiskā persona
 • Fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību

Ja preču iegādes ES teritorijā vērtība bez PVN kārtējā kalendārā gadā pārsniedz 10 000 eiro.

Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 10 000 eiro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.

 • Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs
 • Citas ES dalībvalsts PVN maksātāja pilnvarotā persona

*Ja citas ES dalībvalsts PVN maksātājs iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā vai preču piegādi.

Pirms darījumu veikšanas

*Ja citas ES dalībvalsts PVN maksātājs iekšzemē piegādā preces vai sniedz pakalpojumus, kas apliekami ar PVN, un saskaņā ar likumu ir atbildīgs par PVN samaksu valsts budžetā.

Pirms darījumu veikšanas

*Ja citas ES dalībvalsts PVN maksātājs iekšzemē nereģistrētam PVN maksātājam vai personai, kas nav PVN maksātājs, piegādā preces, kurām Latvijas Republikā piemēro akcīzes nodokli, neatkarīgi no piegādāto akcīzes preču vērtības.

Pirms darījumu veikšanas

*Ja citas ES dalībvalsts PVN maksātājs veic preču tālpārdošanas darījumu un preces tiek saņemtas Latvijā, un šo preču piegāžu kopsumma bez PVN kārtējā kalendārā gadā sasniedz vai pārsniedz 35 000 eiro

Ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc minētās summas sasniegšanas vai pārsniegšanas

*Ja citas ES dalībvalsts PVN maksātājs piegādā preces nereģistrētam PVN maksātājam vai personai, kas nav PVN maksātājs, un šīs preces iekšzemē montē vai uzstāda.

Pirms darījumu veikšanas 

 • Trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātājs
 • Trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātāja pilnvarotā persona

Ja trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātājs iekšzemē veic ar PVN apliekamus darījumus un ir atbildīgs par PVN nomaksu valsts budžetā.

Pirms darījumu veikšanas

 • Citas ES dalībvalsts PVN maksātāja pastāvīgā iestāde
 • Trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātāja pastāvīgā iestāde

Ja citas ES dalībvalsts PVN maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātāja pastāvīgā iestāde iekšzemē iesaistās šīs personas veiktajā preču piegādē vai pakalpojumu sniegšanā iekšzemē.

Pirms darījumu veikšanas

 • PVN grupa

PVN grupas reģistrācijas nosacījumi:

1) PVN grupas dalībnieki var būt tikai reģistrēti PVN maksātāji;

2) maksimālais dalībnieku skaits PVN grupā nav ierobežots;

3) reģistrēts PVN maksātājs vienlaikus nevar būt citas PVN grupas dalībnieks;

4) PVN grupu var veidot, ja vismaz viena PVN grupas dalībnieka ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 kalendārajos mēnešos līdz mēnesim, kad iesniegts iesniegums PVN grupas reģistrācijai, ir vismaz 355 700 eiro;

5) PVN grupas dalībnieki var būt kapitālsabiedrības, kuras ietilps vienā koncernā, ārvalsts komersanta filiāle Latvijas Republikā;

6) starp PVN grupas dalībniekiem ir noslēgts PVN grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts galvenais uzņēmums;

7) PVN grupas dalībnieki ir sasniedzami to juridiskajā adresē.

 
 • Fiskālais pārstāvis

Fiskālā pārstāvja reģistrācijas nosacījumi:

1) reģistrēts PVN maksātājs, skaitot no dienas, kad tas iesniedzis iesniegumu VID reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā, pirms vairāk nekā 2 gadiem ir reģistrējis saimniecisko darbību iekšzemē un kopš reģistrācijas dienas nepārtraukti veicis saimniecisko darbību;

2) reģistrētam PVN maksātājam dienā, kad tas iesniedzis iesniegumu VID reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā, nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un šī persona pilda parādu saistības;

3) fiziskajai personai vai juridisko personu pārstāvēt tiesīgai personai nav sodāmības par krāpšanu, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu;

4) reģistrēts PVN maksātājs nodokļu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos iesniedz VID nodokļu un informatīvās deklarācijas un VID noteiktajā termiņā rakstveidā iesniedz pieprasīto papildu informāciju, kas nepieciešama valsts budžetā maksājamās PVN summas vai PVN pārmaksas noteikšanai;

5) reģistrēts PVN maksātājs ir sasniedzams tā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā;

6) reģistrēts PVN maksātājs iesniedz kādu no šādiem apliecinājumiem iespējamā PVN parāda segšanai:

a) bankas izsniegtu apliecinājumu tam, ka fiskālā pārstāvja darbībai ir izveidots naudas līdzekļu uzkrājums depozīta kontā iespējamā PVN parāda segšanai; šis uzkrājums fiskālā pārstāvja reģistrācijas dienā ir 14 220 eiro apmērā un fiskālā pārstāvja darbības laikā — vismaz 20 % apmērā no fiskālā pārstāvja iepriekšējo triju taksācijas periodu PVN deklarācijās uzrādītās vidējās apliekamo darījumu kopējās vērtības, bet ne mazāks par 14 220 eiro,

b) bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu apliecinājumu tam, ka attiecīgā institūcija sniegs fiskālā pārstāvja darbībai nepieciešamo galvojumu iespējamā PVN parāda segšanai, ne mazāku par 284 570 eiro;

7) reģistrēts PVN maksātājs ir VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā reģistrēts klients.

 

 • Publiska persona

*Ja veic ar PVN apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt būtiskus konkurences izkropļojumus.

*Ja tā:

1) sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;

2) piegādā preces (tai skaitā ūdeni, gāzi, elektrību, elektroenerģiju);

3) sniedz preču transporta pakalpojumus;

4) sniedz ostu vai lidostu pakalpojumus;

5) sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus;

6) veic lauksaimniecības intervences darījumus, pildot regulu nosacījumus par lauksaimniecības ražojumu tirgus kopējo organizāciju;

7) organizē gadatirgus un tirdzniecības izstādes;

8) sniedz noliktavu pakalpojumus;

9) sniedz komerciāla rakstura reklāmas pakalpojumus;

10) sniedz tūrisma pakalpojumus;

11) sniedz komerciāla rakstura televīzijas un radio pakalpojumus;

12) sniedz ēdināšanas pakalpojumus (ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmajā daļā minētos atbrīvojumus);

13) sniedz nomas pakalpojumus.

Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 50 000 eiro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.

*Ja maksā PVN valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu (PVN apgrieztā maksāšanas kārtība būvniecības pakalpojumiem)

Pirms pakalpojumu saņemšanas

 • Jebkura persona

*Jebkura persona, kas veic saimniecisko darbību un sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu, jebkuram citas ES dalībvalsts PVN maksātājam, vai PVN maksāšanas nolūkā identificētai citas ES dalībvalsts juridiskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību.

Pirms pakalpojumu sniegšanas

*Jebkura persona, kas veic saimniecisko darbību un saņem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 19.panta pirmo daļu, no cita ES dalībvalsts PVN maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātāja, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē.

Pirms pakalpojumu saņemšanas

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Jan Dec 2018 Jan Feb
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu