Jan Dec 2018 Jan Feb
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

PVN 0 procentu likme 25/03/2013

1. PVN 0 procentu likmi piemēro šādām preču piegādēm:

1) preču eksportam;

2) preču eksporta ietvaros fiskālajam pārstāvim nosūtītajām precēm, ja šīs preces ir nosūtītas nolūkā tās eksportēt tālāk un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā;

3) šādu preču piegādei muitas noliktavās un brīvajās zonās:

a) tādu preču piegādei, kuras ievestas ES teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam,

b) tādu preču piegādei, kurām citā ES dalībvalstī ir uzsākta eksporta procedūra un kuras ievestas iekšzemē tālākai eksportēšanai.

4) preču piegādei ES teritorijā, ja tiek izpildīti abi šie nosacījumi:

a) preču transporta pavaddokumentos un PVN rēķinā norādītais preču saņēmējs ir uzrādījis preču piegādātājam darījuma brīdī derīgu citas ES dalībvalsts nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru,

b) preces ir nosūtītas vai transportētas no iekšzemes uz galamērķi citā ES dalībvalstī, un to apliecina preču piegādātāja rīcībā esošie preču transporta pavaddokumenti;

5) jauna transportlīdzekļa piegādei citas ES dalībvalsts jebkurai personai;

6) beznodokļu tirdzniecības veikalos veiktajām preču piegādēm fiziskajām personām, kuras izbrauc no iekšzemes uz trešajām valstīm vai trešajām teritorijām.

2. PVN 0 procentu likmes piemēro fiskālā pārstāvja veiktai preču iegādei Eiropas Savienības teritorijā, ja attiecīgās preces ir piegādātas šim fiskālajam pārstāvim nolūkā tās eksportēt un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā. 

3. PVN 0 procentu likmi piemēro preču importam šādos gadījumos:

1) ja reģistrēts nodokļa maksātājs, kas darbojas citas ES dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja vārdā, šīs preces 30 kalendāra dienu laikā pēc to importa nemainīgā veidā piegādā uz citu ES dalībvalsti preču saņēmējam, kurš ir citas ES dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs;

2) ja fiskālais pārstāvis, kas pārstāv trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētu nodokļa maksātāju vai citas ES dalībvalsts reģistrētu nodokļa maksātāju, šīs preces 30 kalendāra dienu laikā pēc to importēšanas piegādā uz citu ES dalībvalsti preču saņēmējam, kurš ir citas ES dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs.

4.PVN 0 procentu likmi piemēro šādiem pakalpojumiem:

1) kas tieši saistīti ar preču eksportu, tai skaitā arī tādu preču eksportu, kurām muitas procedūra uzsākta citā ES dalībvalstī;

2) kas tieši saistīti ar preču importu gadījumos, kad šādu pakalpojumu vērtība ieskaitāma ar PVN apliekamajā darījuma vērtībā;

3) kas tieši saistīti ar tranzīta pārvadājumiem;

4) kas sniegti brīvajā zonā vai muitas noliktavā un ir tieši saistīti ar precēm, kas ievestas ES teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām un nav izlaistas brīvam apgrozījumam;

5) pasažieru pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos, arī pasažieru pārvadājumiem uz citām ES dalībvalstīm, ja pasažieris šķērso Latvijas Republikas valsts robežu, kā arī tās bagāžas pārvadājumam, kuru pasažieris ved sev līdzi, un tā transportlīdzekļa pārvadājumam, ar kuru viņš ceļo;

6) starpniecības pakalpojumiem, ko starpnieks sniedz, pārdodot biļetes minētajiem pasažieru pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos.

5.PVN 0 procentu likmi piemēro tādu kuģu piegādei un importam, kurus izmanto:

1) kuģošanai starptautiskajos ūdeņos un kuri pārvadā pasažierus par atlīdzību vai kurus izmanto komercdarbībai, zvejniecībai vai rūpnieciskai darbībai;

2) glābšanas vai palīdzības darbiem jūrā;

3) piekrastes zvejai.

PVN 0 procentu likmi piemēro arī:

 1. minēto kuģu rezerves daļu un tajos iebūvētā vai lietotā aprīkojuma, tostarp zvejas aprīkojuma, piegādei un importam, kā arī degvielas uzpildei šiem kuģiem;
 2. minēto kuģu apgādei paredzēto preču piegādei;
 3.  minēto kuģu pārbūvei, remontam, tehniskajai apkopei, fraktēšanai un nomai;
 4. minētajos kuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma, tostarp zvejas aprīkojuma, remontam, tehniskajai apkopei un nomai;
 5. pakalpojumiem, kas nav iepriekš minēti un kas sniegti, lai nodrošinātu minēto kuģu vai to kravu tiešās vajadzības, tai skaitā kuģu aģentu sniegtajiem pakalpojumiem;
 6. degvielas uzpildei un apgādei paredzēto preču piegādei karakuģiem, kuri tiek klasificēti Kombinētās nomenklatūras, kas noteikta Padomes 1987.gada 23.jūlija regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma (turpmāk — Kombinētā nomenklatūra) apakšpozīcijā 8906 10 00, un kuri atstāj valsti un dodas uz ostām vai enkurvietām citās dalībvalstīs vai trešajās valstīs, vai trešajās teritorijās.

6. Nodokļa 0 procentu likmi piemēro tādu gaisakuģu piegādei un importam, kurus lieto aviosabiedrības, kas darbojas par atlīdzību galvenokārt starptautiskos maršrutos.

PVN 0 procentu likmi piemēro arī:

 1. minēto gaisakuģu rezerves daļu un tajos iebūvētā vai lietotā aprīkojuma piegādei un importam, kā arī degvielas uzpildei šiem gaisakuģiem;
 2. minēto gaisakuģu apgādei paredzēto preču piegādei;
 3. minēto gaisakuģu pārbūvei, remontam, tehniskajai apkopei, fraktēšanai un nomai;
 4. minētajos gaisakuģos iebūvētā vai tajos lietotā aprīkojuma remontam, tehniskajai apkopei un nomai;
 5. pakalpojumiem, kas nav minēti iepriekš un kas sniegti, lai nodrošinātu minēto gaisakuģu vai to kravu tiešās vajadzības, tai skaitā gaisakuģu aģentu sniegtajiem pakalpojumiem. 

7. PVN 0 procentu likmi piemēro preču piegādēm, ja trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskā persona, kas nav nodokļa maksātājs ES teritorijā, izved iekšzemē iegādātās preces no ES teritorijas.

8. PVN 0 procentu likmi piemēro netieši, atmaksājot samaksāto PVN, preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti Latvijas Republikā reģistrētām:

1) trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem, — ievērojot paritātes principu;

2) citu dalībvalstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, to diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskajam personālam, kā arī minēto personu ģimenes locekļiem;

3) ES institūcijām vai to pārstāvniecībām un ar tām saistītajām personām vai ar ES tiesību aktiem izveidotajām struktūrām, kurām piemēro 1965.gada 8.aprīļa Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, — saskaņā ar ierobežojumiem un nosacījumiem, kas paredzēti minētajā protokolā un tā īstenošanas līgumos vai mītnes līgumos;

4) starptautiskajām struktūrām, kuras nav minētas šā panta pirmās daļas 3.punktā un kuras par tādām atzinušas Latvijas Republikas kompetentās iestādes, un šādu struktūru dalībniekiem, — saskaņā ar ierobežojumiem un nosacījumiem, kas paredzēti starptautiskajās konvencijās, ar kurām šīs struktūras izveidotas, vai mītnes līgumos;

5) starptautiskajām organizācijām vai to pārstāvniecībām un šādu organizāciju vai to pārstāvniecību darbiniekiem, kuriem Latvijas Republikas teritorijā ir diplomātiskais statuss, — saskaņā ar ierobežojumiem un nosacījumiem, kas paredzēti starptautiskajās konvencijās, ar kurām šīs organizācijas.

9. PVN 0 procentu likmi piemēro tieši, pamatojoties uz attiecīgās ES dalībvalsts kompetentās iestādes apstiprinātu sertifikātu, preču piegādēm un pakalpojumiem, kas iekšzemē sniegti:

1) Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) struktūrvienībām saskaņā ar noslēgto starptautisko līgumu, ja par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem samaksāts no Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) līdzekļiem;

2) Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, kas ierodas uz kopējo NATO dalībvalstu aizsardzības pasākumu Latvijas Republikas teritorijā, tai skaitā pavadošā civilā personāla vajadzībām un šo bruņoto spēku vienību virtuves un ēdnīcas apgādei.

3) Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām vai Eiropas Savienības institūcijām vai to pārstāvniecībām, vai saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem izveidotajām struktūrām, kurām piemēro 1965.gada 8.aprīļa Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā, vai starptautiskajām struktūrām, kuras nav minētas Pievienotās vērtības nodokļa likuma 50.panta pirmās daļas 3.punktā un kuras par tādām atzinušas Latvijas Republikas kompetentās iestādes, un šādu struktūru dalībniekiem, vai starptautiskajām organizācijām, vai to pārstāvniecībām, vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, kas uzturas Latvijas Republikas teritorijā (izņemot Latvijas Republikas Nacionālos bruņotos spēkus);

4) Pievienotās vērtības nodokļa 50.panta piektajā daļā minētajām personām, kuras ierodas Latvijas Republikā no valsts, kurā nevar tikt noformēts sertifikāts.

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Jan Dec 2018 Jan Feb
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu