Jan Dec 2018 Jan Feb
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Saskaņošanas tabula 03/03/2014

Detalizēta saskaņošanas tabula 
(metodoloģija pārejai no datiem, kas balstīti uz skaidru naudu (naudas plūsmas metodoloģija), uz datiem, kas balstīti uz Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmas Eiropas Savienībā (EKS’95) standartu)

Detalizēta saskaņošanas tabula ir sagatavota saskaņā ar Padomes Direktīvas 2011/85/ES (2011. gada 8. novembris) par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām 2. nodaļas „Uzskaite un statistika” 3. panta otrā punkta b) apakšpunktu: „detalizētu saskaņošanas tabulu, kurā parādīta metodoloģija pārejai no datiem, kas balstīti uz skaidru naudu (vai ekvivalentiem skaitļiem no publiskās uzskaites, ja uz skaidru naudu balstīti dati nav pieejami), uz datiem, kas balstīti uz EKS’95 standartu.”

Detalizēta saskaņošanas tabula ir sagatavota, lai būtu uzskatāmi parādītas konceptuālas metodoloģiskas atšķirības starp valsts budžeta izpildi, ko pielieto nacionālā līmenī (atbilstoši naudas plūsmas metodoloģijai), un vispārējās valdības budžeta izpildi atbilstoši EKS’95, lai lietotājs saprotamā veidā varētu izsekot datu atšķirībām.

 


 

Valsts budžeta izpilde

Vispārējās valdības budžeta izpilde atbilstoši EKS’95

INFORMĀCIJAS AVOTS

 

Valsts budžeta izpildes dati tiek sagatavoti un apkopoti saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību un uz minētā likuma pamata izdotajiem Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumiem Nr. 776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība" un MK 2010. gada 1. jūnija noteikumiem Nr. 498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība".

Papildus valsts budžeta izpildes informācijas avotam tiek izmantota šāda informācija: Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sagatavotā un izplatītā aptaujas veidlapa par finanšu pārskatu vispārējās valdības sektora pieklasificētajiem uzņēmumiem „Finanšu aktīvi un pasīvi”.

 

METODOLOĢIJA

 

 

 

Lai pārietu no valsts budžeta deficīta vai pārpalikuma uz neto aizņēmumiem, neto aizdevumiem (B.9) pēc EKS’95, tiek veiktas korekcijas, kuru pamatā ir uzkrājuma principa piemērošana uzskaitē. Ieņēmumi un izdevumi valsts budžetā tiek uzskaitīti pēc naudas plūsmas principa, t.i., pēc naudas ienākšanas brīža kontos, taču nacionālo kontu metodoloģija prasa veikt plūsmu ierakstu pēc to veidošanās laika.

Turklāt budžeta dati tiek koriģēti sakarā ar finanšu darījumiem, parādiem un saistībām, ieņēmumiem no nekustamā īpašuma pārdošanas, kā arī papildināti ar datiem par valsts un pašvaldību kontrolēto un finansēto komersantu darbības rezultātiem.

 • Ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas kodi

Ieņēmumi, izdevumi un finansēšana budžetā tiek uzskaitīti pēc naudas plūsmas principa, t.i., pēc naudas ienākšanas brīža kontos.

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē un pārskatu sagatavošanā ieņēmumi, izdevumi un finansēšana tiek klasificēta atbilstoši šādiem normatīvajiem aktiem:

 • MK noteikumi Nr. 1032 (27.12.2005.) "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju", kas raksturo ieņēmumu veidu pēc ekonomiskās būtības:
  • nodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa, sociālās apdrošināšanas iemaksas, īpašuma nodokļi, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, muitas nodoklis; nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem, nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces;
  • nenodokļu ieņēmumi;
  • maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi;
  • ārvalstu finanšu palīdzība;
  • transferti;
  • ziedojumi un dāvinājumi;
  • dotācija no vispārējiem ieņēmumiem.
 • MK noteikumi Nr. 1031 (27.12.2005.) "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām", kas raksturo izdevumu veidu pēc ekonomiskās būtības (apakšgrupas tiek piemērotas kodiem atbilstoši pielikumam):
  • uzturēšanas izdevumi (kārtējie izdevumi, procentu izdevumi, subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti, kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā sadarbība, uzturēšanas izdevumu transferti);
  • kapitālie izdevumi (pamatkapitāla veidošana, kapitālo izdevumu transferti);
  • pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš.
 • Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumi Nr. 875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju". Budžetu finansēšanas klasifikācija nosaka darījumu neto vērtību dalīju­mā pa finanšu instrumentu veidiem, kas neietver finanšu instrumenta valūtas kursa svārstības, cenu izmaiņas un pārvērtēšanu (turpmāk – vērtību ietekmējošās izmaiņas).

Pāreja no valsts budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas kodiem uz attiecīgajiem EKS95 kodiem ir attēlota tabulās.

 • Institucionālās vienības

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, to padotības iestādes, budžeta nefinansētas iestādes, pašvaldības un to padotības iestādes, valsts sociālās apdrošināšanas struktūras, publiskos nodibinājumus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu,speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes.

Papildus tiek ietvertas vairākas institūcijas (komersanti), kas attiecas uz vispārējās valdības sektoru. Sarakstu sastāda CSP, pārbaudot komersanta atbilstību kritērijiem saskaņā ar EKS metodoloģiju.

Detalizētāk strukturālās atšķirības ir attēlotas šeit:

Rezidentu sektorā S130000 "Vispārējā valdība" iekļauto institucionālo vienību saraksts ir publicēts CSP tīmekļa vietnē.

Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu uzskaitē, pārskatu sagatavošanā un parāda uzskaitei izmanto institucionālo sektoru klasifikāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1456 (10.12.2013.) "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju".

NOVĒRTĒJUMS

Netiek veiktas, lai noteiktu vispārējās valdības budžeta bilanci.

DATU PĀRSKATĪŠANAS POLITIKA

 

 

CSP sagatavo 2 reizes gadā – līdz 1. aprīlim (operatīvie dati) un līdz 1. oktobrim (gala dati) – vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju atbilstoši EKS metodoloģijai. Ņemot vērā, ka rudenī ir pieejami precīzāki dati, tad tiek pārskatīts pavasarī iesniegtie dati. Pārskatīšanas politika īpaši skar bruto pamatkapitāla veidošanu (gross fixed capital formation).

Datu pārskatīšana tiek veikta arī saistībā ar metodoloģijas uzlabojumiem (piem., korekcijas saistībā ar tirdzniecība emisijas atļaujām) un atbilstoši Eurostat rekomendācijām (piem., saistībā ar Latvijas Olimpisko komiteju).

PĀREJA NO DATIEM, KAS BALSTĪTI UZ SKAIDRU NAUDU (NAUDAS PLŪSMAS METODOLOĢIJA), UZ DATIEM, KAS BALSTĪTI UZ EKS’95 STANDARTU

 

Sagatavojot vispārējās valdības budžeta bilanci atbilstoši EKS’95 metodoloģijai tiek izmantoti valsts budžeta izpildes dati. Papildus dati tiek izmantoti kā minēts iepriekš.

DETALIZĒTA SASKAŅOŠANAS TABULAS ATJAUNOŠANA

Detalizēta saskaņošanas tabula tiek atjaunota, katru reizi, kad tiek veiktas būtiskas izmaiņas valsts budžeta mēneša izpildes vai vispārējās valdības budžeta izpildes atbilstoši EKS’95 datos.

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Jan Dec 2018 Jan Feb
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu