Apr Mar 2018 Apr May
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Nodokļu un nodevu sistēma Latvijā 12/04/2018

Likums ”Par nodokļiem un nodevām”

Latvijas Republikas Saeima 1995.gada 2.februārī pieņēma likumu "Par nodokļiem un nodevām", kurš stājās spēkā  1995.gada 1.aprīlī. Šis likums attiecas uz visiem nodokļiem un nodevām, ja konkrētā nodokļa likums neparedz citu, konkrētā nodokļa vai nodevas specifikai atbilstošu kārtību, kura nedrīkst būt pretrunā ar šo likumu. Muitas nodokļa noteikšanas kārtību, iekasēšanu un sankciju piemērošanu reglamentē arī Muitas likums un citi muitas lietās noteikto kārtību reglamentējoši normatīvie akti.

Likums ”Par nodokļiem un nodevām” nosaka: 

 1. Nodokļu un nodevu veidus (8., 12. pants);
 2. Padziļinātās sadarbības programmas vispārējo regulējumu (7.1 pants);
 3. Nodokļu maksātāju klasifikāciju (14 .pants);
 4. Nodokļu un nodevu maksātāju tiesības un pienākumus (15., 16.pants);
 5. Nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību (15.1  pants);
 6. Prasības transfertcenu dokumentācijai (15.2  pants);
 7. Prasības identificēties tīmekļa vietnē (15.3 pants);
 8. Regulējumu attiecībā uz nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par darījuma tirgus cenas (vērtības) noteikšanu (16.1 pants);
 9. Nodokļu un nodevu administrācijas tiesības un pienākumus (18., 18.1 pants, 28.panta pirmā un otrā daļa, 28.2 pants);
 10. Nodokļu un nodevu aprēķināšanas procedūru un iekasēšanu (23., 23.1 , 23. pants);
 11. Nodokļu samaksas termiņa pagarināšanas regulējumu (24. pants);
 12. Nodokļu deklarāciju precizēšanas kārtību (33.2  pants);
 13. Nodokļu parādu un pārmaksu dzēšanas regulējumu (25., 25.1 , 25.2 un 25.3 pants);
 14. Nodokļu parādu piedziņas sistēmu (26. pants);
 15. Nepareizi piedzīto maksājumu, pārmaksāto nodokļu summu un valsts nodevu atmaksas procedūru (28., 28.2 pants);
 16. Nokavējuma naudas par nodokļu un nodevu maksājumu samaksas termiņa nokavējumu aprēķināšanu (29. pants);
 17. Skaidras naudas lietošanas ierobežojumus (30. pants);
 18. Atbildību par budžetā iemaksājamā nodokļa apmēra samazināšanu vai no budžeta atmaksājamā nodokļa apmēra nepamatotu palielināšanu, kā arī par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājam, un citiem nodokļu pārkāpumiem (32., 32.2 , 32.4 , 34. pants);
 19. Regulējumu nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanai normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas (34.1 , 34.2 pants);
 20. Regulējumu attiecībā uz elektroniskās  komercijas uzraudzību (34.4, 34.5 pants);
 21. Nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību (37. 37.1 , 40. pants);
 22. Regulējumu attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšanu (41. pants);
 23. Regulējumu attiecībā uz savstarpējās palīdzības īstenošanu nodokļu prasījumu piedziņā Eiropas savienībā" (X nodaļa);
 24. Regulējumu juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu atlīdzināšanai (XI nodaļa);
 25. Regulējumu automātiskā informācijas apmaiņai par finanšu kontiem (XII nodaļa).

Atbilstoši likumam ”Par nodokļiem un nodevām” Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu veido:

 1. valsts nodokļi ar kuriem apliekamos objektus un likmi nosaka Saeima;
 2. valsts nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu ”Par nodokļiem un nodevām”, citiem likumiem un Ministru Kabineta noteikumiem;
 3. pašvaldību nodevas, kuras tiek uzliktas saskaņā ar likumu ”Par nodokļiem un nodevām” un vietējo pašvaldību saistošiem noteikumiem;
 4. tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Atbilstoši likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 1.punktam nodoklis ir ar likumu noteikts obligāts periodisks vai vienreizējs maksājums valsts budžeta vai pašvaldību budžetu (pamatbudžeta vai speciālā budžeta) ieņēmumu nodrošināšanai un valsts funkciju un pašvaldību funkciju finansēšanai. Nodokļu samaksa neparedz atlīdzinājumu nodokļa maksātājam tiešā veidā. Minētais termins piemērojams arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī muitas nodoklim un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem, kuri noteikti tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām. 

Latvijā ir noteikti 15 nodokļi, kurus uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa likumu:

 1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 2. Uzņēmuma ienākuma nodoklis;
 3. Nekustamā īpašuma nodoklis;
 4. Pievienotās vērtības nodoklis;
 5. Akcīzes nodoklis;
 6. Muitas nodoklis;
 7. Dabas resursu nodoklis;
 8. Izložu un azartspēļu nodoklis;
 9. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 10. Elektroenerģijas nodoklis;
 11. Mikrouzņēmumu nodoklis;
 12. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;
 13. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 14. Subsidētās elektronerģijas nodoklis;
 15. Solidaritātes nodoklis.

Atbilstoši likuma ”Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 2.punktam valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai šajā likumā noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām. Valsts nodevas mērķis ir personu darbību regulēšana (kontrolēšana, veicināšana, ierobežošana). Valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu. Valsts nodevas tiek uzliktas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Šobrīd Latvijā ir noteikti 113 valsts nodevu veidi.

Valsts nodevu uzskaitījums

 

Izmaiņas nodokļu politikā 2017. gadā

Ar 2017.gada 1.janvāri tiks stiprināta elektroniskās komercijas uzraudzība, nosakot jaunas prasības nodokļu maksātājiem, kuri veic saimniecisko darbību, piedāvājot preci vai pakalpojumus internetā (piemēram, pienākumu identificēt sevi, piedāvājot preci vai pakalpojumu tīmekļa vietnē; pienākumu interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojumu sniedzējam pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma sniegt tā rīcībā esošo informāciju par interneta sludinājumu ievietošanas pakalpojumu izmantotājiem u.c.), kā arī stiprinot Valsts ieņēmumu dienesta nozīmi elektroniskās komercijas uzraudzībā, proti, paredzot Valsts ieņēmumu dienestam tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu, kā arī lēmumu par mitināšanas pakalpojumu pārtraukšanu.

Ar 2017.gada 1.janvāri Valsts ieņēmumu dienestam paredzētas tiesības piemērot transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu, uzsākot nodokļu administrēšanas pasākumus Ceļu satiksmes likuma 10.panta vienpadsmitajā daļā minētajā gadījumā. Proti, ar 2017.gada 1.janvāri Ceļu satiksmes drošības direkcija Ceļu satiksmes likumā noteiktajos gadījumos vienlaikus ar transportlīdzekļa reģistrāciju reģistrēs arī atsavināšanas aizliegumu uz 15 dienām.  Minēto 15 dienu laikā, Valsts ieņēmumu dienests veiks risku analīzi, lai pārliecinātos, ka nav saskatāmi Pievienotās vērtības nodokļa nenomaksāšanas vai izkrāpšanas no valsts budžeta riski.  Gadījumos, kad būs nepieciešama padziļināta risku analīze, Valsts ieņēmumu dienests veiks nodokļu administrēšanas pasākumus, reģistrējot transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Lai nodrošinātu komercreģistrā iesniegto pieteikumu pirmsreģistrācijas pārbaudi, ar 2017.gada 1.janvāri Valsts ieņēmumu dienestam paredzēts pienākums izvērtēt no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra saņemto informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai komercreģistrā un sniegt atzinumu, norādot Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, kas liecina par tiesību subjekta nodokļu riskiem.

Ar 2017.gada 1.janvāri tiek noteikts pienākums visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, konstatējot aizdomīgu darījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē, nekavējoties ziņot arī Valsts ieņēmumu dienestam par tādu personu, kuras rezidences (reģistrācijas) valsts ir Latvijas Republika, aizdomīgu darījumu, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 22.2 panta trešajā daļā minētajām aizdomīguma pazīmēm nodokļu jomā.

Lai nodrošinātu iespēju Valsts ieņēmumu dienestam veikt mantojamās nereģistrējamās kustamās mantas (tajā skaitā skaidras naudas) izcelsmes un piederības pārbaudi, ar 2017.gada 1.janvāri tiek noteikts pienākums zvērinātam notāram sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par gadījumiem, kad tiek mantota nereģistrējama kustama manta, tajā skaitā skaidra nauda, kuras vērtība pārsniedz 15 000 euro.

Ar 2017.gada 1.janvāri skaidras naudas lietošanas ierobežojumi tiek noteikti arī fiziskām personām, paredzot tām aizliegumu veikt skaidrā naudā darījumu, kura summa pārsniedz 7200 euro (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijās vai vairākās operācijas). Tādējādi, ja skaidras naudas darījums noslēgts pirms 2017.gada 1.janvāra, bet tā pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta pēc 2017.gada 1.janvāra, tiek noteikts, ka tā norēķinu kārtība līdz 2018.gada 1.janvārim ir maināma uz bezskaidras naudas norēķina kārtību.

Ar 2017.gada 1.janvāri stājas spēkā regulējums, kas paredz VID pienākumu automātiski apmainīties ar Eiropas Savienības kompetentajām iestādēm par pārrobežu iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem (uzziņas par savām tiesībām, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem) un iepriekšēju vienošanos par cenas noteikšanu (grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"). Šā regulējuma mērķis ir cīņa pret pārrobežu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kā arī atturēšana no nodokļu apiešanas.

Lai mazinātu fiktīvu uzņēmumu piesaisti, neidentificētu darbinieku nodarbināšanu un uzlabotu situāciju attiecībā uz nodokļu nomaksu par nodarbinātajiem būvniecībā, ar 2017.gada 1.jūliju stāsies spēkā regulējums, kas paredz noteikt pienākumu galvenajam būvdarbu veicējam aprēķināt un maksāt atbildības nodrošinājumu (proti, ikmēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumus) par katru apakšuzņēmēja darba ņēmēju, kas pakļauts sociālajai apdrošināšanai Latvijā un kas nodarbināts būvobjektā būvdarbu līguma izpildē.

Ar 2017.gada 1.jūliju tiek noteikti jauni Valsts ieņēmumu dienesta pienākumi saistībā ar piedziņas bezstrīda kārtībā vēršanu uz parādnieka naudas līdzekļiem, ņemot vērā, ka tiek ieviesta jauna datu apmaiņas sistēma nodokļu parādu piedziņas procesā, ar kuras palīdzību kredītiestādes un maksājuma  pakalpojumu sniedzēji pieņems un izpildīs Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī  zvērinātu tiesu uzpildītāju rīkojumus elektroniski.

Ar 2017.gada 1.jūliju tiek papildināts nodokļu samaksas termiņu pagarināšanas gadījumu uzskaitījums, nosakot, ka nodokļu maksātājiem, kuri veiks precizējumus nodokļu deklarācijās vai iesniegs iesniegumu ar lūgumu labot muitas deklarāciju, būs iespēja lūgt nodokļu administrāciju sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam to nodokļu maksājumu samaksu, kuri ir izveidojušies deklarācijas precizēšanas rezultātā.

Tāpat ar 2017.gada 1.jūliju ir paredzētas vairākas izmaiņas attiecībā uz nokavējuma naudas aprēķināšanu. Proti, paredzēts pārtraukt nokavējuma naudas aprēķināšanu, nokavējuma naudas summai sasniedzot divas piektdaļas (40%) no nokavētā maksājuma (pamatparāda) apmēra, kā arī tiek paredzēts samazināt nokavējuma naudas likmi no 0,05 procenti uz 0,025 procenti par katru nokavēto dienu nodokļu pamatparādam, kas iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu.

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Apr Mar 2018 Apr May
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu